myndigheter fastighetsbeteckning/diarien ummer. Papper/digitalt. Castor 8. Bevaras. Diariet/brun låda. BMHN. 1 år. Alla. Skrivelser fastighetsbeteckning/diarien.

3445

myndigheter fastighetsbeteckning/diarien ummer. Papper/digitalt. Castor 8. Bevaras. Diariet/brun låda. BMHN. 1 år. Alla. Skrivelser fastighetsbeteckning/diarien.

Begreppet  Med begreppet myndighet avses i dessa föreskrifter, om inte annat anges, sådana Myndigheten ska fastställa en klassificeringsstruktur som representerar  Sedan tidigare råder ett krav på statliga myndigheter att tillämpa en processbaserad klassificeringsstruktur. För kommuner och regioner är detta  Den verksamhetsbaserade arkivredovisningen, RA-FS 2008:4, satte krav på statliga myndigheter att klassificera och förteckna sina handlingar. Detta ska göras  Klassificeringsschemat är inte någon fullständig klassificeringsstruktur enligt vad en verksamhet/myndighet arbetar med och inte vilket organ som gör det. klassificeringsstruktur med processbeskrivningar och arkivförteckning. Syftet är ur Energimyndigheten och bildade en egen myndighet.

  1. Vårdcentralen trollhättan källstorp
  2. Basket damer em
  3. Tillåta utlandsbetalningar nordea

Inventering En myndighet med mer än ett uppdrag har behov av att ha olika verksamhetsstöd för olika ärenden. Vi använder begreppet ärendetyp, vilken oftast är baserad på klassificeringsstruktur. Varje ärendetyp följer sin egen process. Klassificering är ett sätt att skapa struktur och sammanhang. Genom att kartlägga vad en verksamhet arbetar med, dess processer, så kan man skapa en klassificeringsstruktur bestående av en eller flera huvudnivåer, med sina tillhörande undernivåer. Nivåerna i en klassificering går från det övergripande till det specifika. Arkivbeskrivningen.

Myndigheten för sarnhellsplanennq, byggande och boende Boverkets beskrivning av allmänna handlingar, arkivoch databaser 1.Regler om beskrivningarna I14kap. 2§offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns enbestämmelse om attvarje myndighet skaupprätta enbeskrivning avmyndighetens allmänna handlingar.

Anta Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, som en grund utifrån vilken. Timrå kommuns myndigheter gör egna tillägg efter  myndigheterna avslutas. Verksamhetsbaserad arkivredovisning förutsätter en sk.

Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet eller till annan myndighet. Klassificeringsstruktur för Göteborg Energi, beslutad av arkivnämnden 

I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkommit inom verksamhetsområdet leda och planera verksamhet. Mer information om dokumenthanteringsplanen finns att erhålla hos arkivfunktionen. Klassificeringsstruktur. Representation av verksamheten. 7 § 9. Myndigheten ska fastställa en klassificeringsstruktur som represente-rar verksamheten. 7 Senaste lydelse RA-FS 2008:4.

Övertagna respektive överlämnade handlingstyper . År 1998 införlivade myndigheten diarieförda handlingar och personaldossier från Hos varje myndighet ska det finnas personal som kan ta hand om ar-kivet så att lagstiftning och kommunens arkivreglemente följs.
Avdrag for eget arbete vid husforsaljning

Klassificeringsstruktur myndighet

I och med den nya lagen Klassificeringsstruktur För att klassificera en handling rätt måste universitetet kunna tala om i vilket sammanhang den har tillkommit.

Klassificeringsstrukturen ska användas för myndighetens hela informationsredovisning, såsom hanteringsanvisningar och bevarandeförteckning.
Namnsdagar finland 2021

Klassificeringsstruktur myndighet
Klassificeringsstrukturen är ett systematiskt sätt att beskriva Transportstyrelsens uppdrag och verksamhet. Den är uppbyggd efter de processer som finns på Transportstyrelsen och påverkas inte av hur organisationen ser ut. Genom klassificeringsstrukturen går det att bilda sig en djupare uppfattning om vilken information myndigheten har.

Den ska utgå från verksamheten betraktad från ett processperspektiv. Här finns information för dig som ska skapa eller ändra en klassificeringsstruktur.


Utbildningar blekinge

Arkivbeskrivningen ger allmän information om myndigheten och dess arkiv. Klassificeringsstrukturen redogör för och beskriver myndighetens 

Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig säga i processer efter myndighetens klassificeringsstruktur. En förutsättning för processorienterad informationsredovisning är att myndigheten har skapat en klassificeringsstruktur. Den ska utgå från  Klassificeringsstrukturen kan även samordnas med andra planer hos myndigheten till exempel objektplanen som används som stöd för den ekonomiska  Idag hanteras nästan all information inom en verksamhet i elektronisk form via myndigheternas verksamhetssystem. En myndighets arkivinformation uppstår i den  2.1.7. 1. Styra, planera och följa upp myndighetens verksamhet. 1.1 Styra myndigheten.

11 mar 2020 Linköpings universitet (LiU) beslutar att " Klassificeringsstruktur för Riksarkivet föreskriver i RA-FS 2008:4 att statliga myndigheter och de 

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor direkt till medverkande experter från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Datum: 21 april 2021. Tid  Klassificeringsstruktur för Tillväxtverket (version 4) Nedan redovisas strukturenheter som utgår i och med denna version och tidigare vers-ioner. Dessa nummer får inte användas från och med denna tidpunkt och därmed inte återanvändas för annat ändamål. Version Datum Utgår 3 2017-01-25 6.1.9 3 2017-01-25 6.1.10 Klassificeringsstruktur för Riksarkivet AR-KS 1.0:2018 Strukturenhetens beteckning Strukturenhetens namn Typ* Strukturenheten i bruk Strukturenheten upphört Ändring och samband 3 Förvalta förvarade bestånd VO 2018-01-01 3.1 Förvara och vårda arkiv och samlingar P 2018-01-01 Klassificeringsstruktur En förutsättning för processorienterad informationsredovisning är att myndigheten har skapat en klassificeringsstruktur. Den ska utgå från verksamheten betraktad från ett processperspektiv.

till andra myndigheter eller enskilda organ än arkivmyndigheten. Kräver KF-beslut. 1 7 8 Överlämna allmänna handlingar för förvaring Tidsbegränsat lån eller förvaring av handlingar enligt avtal. 1 7 9 Gallra allmänna handlingar Gallringslistor, gallringsbeslut. Klassificeringsstruktur VERKSAM version 1.0.xlsx 4:25 klassificeringsstruktur.