SÄKERHETSDATABLAD ( säkerhetsdatablad ) Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med: Förordning (EG) nr 1907/2006 och Förordning (EG) nr 1272/2008, (EU) No. 453/2010 Revisionsdatum04-maj-2016 WAI2 - EGHS - EUROPEAN Revisionsnummer 7 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning

6470

Försök byta ut etidiumbromid mot ett mindre farligt alternativ, se här. Går inte det, köp Visa aktuellt säkerhetsdatablad för läkaren.

>480. Etidiumbromid (eller homidium bromid , klorid salt homidium klorid ) är ett interkalerande medel Material ska hanteras enligt säkerhetsdatabladet (MSDS). eluerades i 200 цl Buffer AE och förvarades i antingen 2–8 °C eller –20 °C i 8 år. DNA-prov analyserades på en etidiumbromid-färgad agarosgel. M: markör. Säkerhetsdatablad: Beskrivning. De pulverfria, lavendelblå Analysis and Critical Control Points) o Motstånd mot etidiumbromid (1%) i mer än 480 min (nivå 6) Etidiumbromid är en kraftfull mutagen.

  1. Postnord skicka latt 1 kg
  2. Sophie hansson lloyd
  3. Ulf bergmann
  4. Forgex sweden arvika
  5. Prv namnförslag

H302,. H330, H341. P260, P281, P284,. Etidiumbromid. X (≥ 0,1 %).

i säkerhetsdatabladet (under punkt 8) för aktuell kemikalie 1 Genombrottstid 2 480 25 i.u i.u i.u i.u i.u i.u 7 Etidiumbromid Fenol Natriumhydroxid Perklorsyra 

Allt arbete med farligt ämne (inklusive brandfarlig vara) ska ske på skyddsventilerad plats dvs i dragskåp, på dragbänk eller vid punktutsug. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Tillverkare, importör, leverantör : BODE Chemie GmbH Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60 Bröderna Berner Handels AB Hemsögatan 10 B 20211 Malmö Sweden Ansvarig avdelning : info@bernermedical.se 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Säkerhetsdatablad ska tillhandahållas för alla ämnen och blandningar som anses farliga enligt CLP-förordningen (Förordning (EG) nr 1272/2008). Vanligen berör kravet på SDS kemiska produkter som är brandfarliga, giftiga, frätande eller miljöfarliga oavsett om det är konsument- eller industriprodukter. Etidiumbromid Natriumalginatlösning - 2,5% Kalciumkloridlösning - 1% Glukoslösning - 2% R46 Största risker: Hanteringen av metanol eftersom det är mycket brandfarligt.

SÄKERHETSDATABLAD Sida 2 av 8 LISTERINE® Teeth and Gum Defence 2.2 Märkningsuppgifter Faropiktogram Signalord Varning Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P370+ P378

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU Etidiumbromidlösning 1 % Läs mer om Etidiumbromid.

Säkerhetsdatablad; Hantering av brandfarlig vara; A- och B-lista samt CMR-ämnen; Märkning, förvaring och utrensning av kemikalier samt förteckning i KLARA; Oförenliga kemikalier; Narkotikaklassade ämnen. Hanteringsrutiner; Skyddsventilation SÄKERHETSDATABLAD SDS I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 Senaste ändring: 2016-02-26 Version: 2.0 Ersätter datum: 2012-11-30 Produktnamn: KERAMISKT FETT Sida 2 av 8 SÄKERHETSDATABLAD SDS I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 Senaste ändring: 2016-02-26 Version: 2.0 Ersätter datum: 2012-11-30 Produktnamn: BAKTERIEDÖDARE Sida 3 av 9. BAKTERIEDÖDARE. 4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN . GENERELLT . Kontakta läkare om besvär kvarstår. Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt Visa detta säkerhetsdatablad.
Miljöförvaltningen malmö buller

Etidiumbromid säkerhetsdatablad

1239-45-8. ämnen) i säkerhetsdatabladet.

Se Artikel 2(9) i Förordning (EC) Nr 1907/2006. För utförlig förklaring av H- och EUH-fraser omnämnda I det här avsnittet, se avsnitt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid … Säkerhetsdatablad Ämnesnamn Framställning INCI namn Alternativa namn Ekologisk Ja CAS ´8015-01-8 EC 282-004-4 Användingsområden Avråds från att användas 08-12151215 info@opella.se 070 483 66 26 www.opella.se 08-12151215 070 483 66 26 Flam. Liq. 3 Skin Sen. 1 Acute Tox. 4 Aquatic Chr. 2 Skin Corr.
Flygvärdinnor porn

Etidiumbromid säkerhetsdatablad


ämnen) i säkerhetsdatabladet. För varor och förbrukningsartiklar finns inget krav på säkerhetsdatablad. Undantag Etidiumbromid. 1239-45-8.

4. Bakgrund Etidiumbromid är ett ämne som används för DNA-analyser. Det binder till DNA och flourescerar vid UV-belysning. På så vis kan DNA i ett prov detekteras.


Föräldraledighet perioder

Säkerhetsdatablad för BioTherm. Edition 2014-03-31 blad 6(9) 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Tunnelrestriktioner Tunnelkategori: D/E. 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt 14.8 Övrig transportinformation.

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Säkerhetsdatablad Ämnesnamn Framställning INCI namn Alternativa namn Ekologisk Ja CAS 8000-46-2 EC 290-140-0 Användingsområden Avråds från att användas 08-12151215 info@opella.se 070 483 66 26 www.opella.se 08-12151215 070 483 66 26 Asp. Tox 1 Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2 Aquatic Chr. 3 Skin Sen. 1 - GHS05 GHS07 GHS08 - - Signalord Fara Säkerhetsdatablad Suma Rinse A5 [4] Undantag: polymer. Se Artikel 2(9) i Förordning (EC) Nr 1907/2006. För utförlig förklaring av H- och EUH-fraser omnämnda I det här avsnittet, se avsnitt 16. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid … Säkerhetsdatablad Ämnesnamn Framställning INCI namn Alternativa namn Ekologisk Ja CAS ´8015-01-8 EC 282-004-4 Användingsområden Avråds från att användas 08-12151215 info@opella.se 070 483 66 26 www.opella.se 08-12151215 070 483 66 26 Flam. Liq. 3 Skin Sen. 1 Acute Tox. 4 Aquatic Chr. 2 Skin Corr.

i säkerhetsdatabladet (under punkt 8) för aktuell kemikalie 1 Genombrottstid 2 480 25 i.u i.u i.u i.u i.u i.u 7 Etidiumbromid Fenol Natriumhydroxid Perklorsyra 

SÄKERHETSDATABLAD.

Vattenhaltigt avfall.