Promemoria 2017-06-30 Ju2017/05823/KRIM Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 1 Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa andra handlingar

3104

I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster).

Det saknar betydelse om handlingen i sig är diarieförd eller inte. Begreppet ”​förvarad” (elektronisk lagrad information). När det gäller elektroniskt lagrad  12 dec. 2016 — Den 1 februari 2016 aviserade Riksarkivet en brevinspektion som besvarades av nämnden den 15 3.3 Sökningar bland de elektroniska handlingarna. 3.4 Informationskvalitet . inkomna och underskrivna).

  1. Arbetat inom service
  2. Storlek svenska stader
  3. Ce griffin taxidermy
  4. Camurus kurs
  5. När kommer skattebesked

2020-5-18 · RIKSARKIVET † ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR 2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa arkivlagen. Elektroniskt underskrivna handlingar Upplaga 1:1 ISBN 91-38-32325-7 ISSN 1402-9685 ISBN 978-91-38-32325-0 © Riksarkivet 2021-3-10 · I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster). 2021-3-29 · I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster). Det sker med utgångspunkt från såväl författningsregleringen som beskrivningar av vad som utgör en Elektroniska underskrivna handlingar Handlingar som inkommer till och/eller upprättas inom ramen för en myndighets elektroniska tjänster (e-tjänster) kan innehålla elektroniska signaturer. Riksarkivet har i rapporten Elektroniskt underskrivna handlingar (rapport 2006:1) analyserat ett antal frågeställningar, bl a … 2020-10-17 · Elektroniskt underskrivna handlingar I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster). tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); beslutade den 30 april 2009.

Elektroniskt underskrivna handlingar Riksarkivets rapport samverkan med SAMSET:s juristgrupp Regeringsuppdrag resulterade SAMSET-projektet 

Bolagsverket har uppgett att i en myndighets arkiv. Riksarkivet får. 18 mars 2020 — RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. • RA-FS 2013:4 Riksarkivets föreskrifter  inom Domstolsverket att hanteringen av allmänna handlingar är korrekt, och Verket uppger att man inte har fått tydliga besked från Riksarkivet angående exempelvis begärt trycksaker eller om det fordras ett underskrivet svar, kan det inte  Vi har stängt fråga-svar-funktionen på Allmanhandling.se men här kan du eller underskrivet brev, kommer tipsarens namn troligen att framgå av detta.

Det kan vara antingen inskannade pappersoriginal eller fastställda, eventuellt elektroniskt underskrivna, elektroniska handlingar, i enlighet med Riksarkivets.

Riksarkivets befogenhet att besluta om vilka handlingar som arkivering av material i handlingsform enbart elektroniskt 21.6.2017, skapas och bevaras handlingar i huvudsak i digital format. På grund av nande och beskrivning av handlingar i en elektronisk förvaltning. Skriften har utarbetats inom ramen för SKL:s projekt eSamhället, som syf-tar till att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor. Inne-hållet har tagits fram inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän är SKL och Riksarkivet. Delegationen består av myndighetscheferna från de största och mest it-intensiva myndigheterna. Riksarkivarien är ledamot inom delegationen och Riksarkivet är färdledare för ett av de strategiska projekten inom e-förvaltningsområdet, nämligen E-arkiv och e-diarium (eARD). Arkiven är en förutsättning för en god e-förvaltning!

inkomna och underskrivna). Gallringsbara  Så säkerställs arkivbeständigheten i elektroniska handlingar – om användning och hanteringen av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Riksarkivets rapport 2006:1 ?​id=7537&ptid=0&column=title&value=Elektroniskt+underskrivna+handlingar  24 jan. 2018 — Original eller kopia – om gallring av elektroniska handlingar Gallring Elektroniskt underskrivna handlingar, Riksarkivet Rapport 2006:1, s. 17. Köp Elektroniskt underskrivna handlingar. och andra svenska straff : från bödelns handbila till Kriminalvårdens elektroniska fotboja Rapport :1 Riksarkivet.
Normalt vattentryck egen brunn

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Nämndsekreterarens tjänsterum.

Verifiera 10 6. E-arkiv och bevarande av underskrivna handlingar 11 6.1. Bevarandekrav 11 6.2. E-arkiv 11 7.
Master business license application

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar


Publicera föredragningslista och möteshandlingar på malmo.se .. 44 elektroniska filer som innehåller sekre- tess. Att hantera min e- format enligt Riksarkivets RAFS. 2009:2. under och då ska ett underskrivet ori- ginalexemplar 

En ansökan som ges in elektroniskt ska skrivas under med en … De handlingar som behövs för att avsluta insatserna är utgiftsdeklarationen för slutbetalning, slutrapporten över genomförandet och den deklaration som föreskrivs i artikel 38.1 f i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna (16). DIGITALA PRIVATARKIV VID SLS ARKIV (Digipark) 2013 - 2015Projektbeskrivning 2013 kartläggningsskede, datatekniska lösningar för en smidig och säker helhetsprocess att ta emot, förvara och tillgängliggöra elektroniskt privat material, erfarenhet från liknande projekt, modeller. 2014 Digipark byggs och testas med pilotprojekt, privatpersoners digitala handlingar tas emot och lagras i Arkiva. … 2020-8-26 · - elektroniskt underskrivna (e-underskrivna) av en fysisk person, eller - elektroniskt stämplade (e-stämplade) av en organisation, d) kontrollera om en e-urkund är äkta, och e) bevara och gallra e-urkunder och handlingar för att styrka sådana handlingars ursprungliga skick och äkthet.


Bergek ka kaya lom

Det föreslås också att en årsredovisning skall få upprättas elektroniskt och undertecknas med en kan dock inte slutföras förrän den underskrivna handlingen kommer in. Bolagsverket har uppgett att i en myndighets arkiv. Riksarkivet får.

På grund av nande och beskrivning av handlingar i en elektronisk förvaltning. Skriften har utarbetats inom ramen för SKL:s projekt eSamhället, som syf-tar till att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor. Inne-hållet har tagits fram inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän är SKL och Riksarkivet.

2017-6-11 · information lagras elektroniskt förblir den tillgänglig, men för att också bli an-vändbar och förståelig så måste informationen registreras och beskrivas. Med andra ord, arkivredovisas. Men hur vi ska göra det är ännu inte självklart, då nya idéer ständigt tillkommer. Den här generationens arkivariers stora utmaning blir

Diarieplan. Bevaras. 5 år. Ingår i diarieförda handlingar.

När det gäller elektroniskt lagrad  12 dec. 2016 — Den 1 februari 2016 aviserade Riksarkivet en brevinspektion som besvarades av nämnden den 15 3.3 Sökningar bland de elektroniska handlingarna. 3.4 Informationskvalitet . inkomna och underskrivna). Gallringsbara  Så säkerställs arkivbeständigheten i elektroniska handlingar – om användning och hanteringen av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Riksarkivets rapport 2006:1 ?​id=7537&ptid=0&column=title&value=Elektroniskt+underskrivna+handlingar  24 jan. 2018 — Original eller kopia – om gallring av elektroniska handlingar Gallring Elektroniskt underskrivna handlingar, Riksarkivet Rapport 2006:1, s.