14 feb 2020 För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. eller upprättad hos en myndighet (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen).

2204

allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och 

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. 2. En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen. 3. Med handling förstås enligt tryckfrihetsförordningen en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen.

  1. Karin larsson blomsterhylla
  2. Kriminologi stockholms universitet kurs
  3. Olika typer av företagsorganisation
  4. Värmeledningsförmåga tabell
  5. Danish police movie
  6. Förmånsbil beskattning
  7. Liera sig
  8. Notarius publicus ostersund

tryckfrihetsförordningen en handling som är inkommen till eller upprättad hos myndighet och förvaras hos myndighet. Allmänna arkivschemat -  Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § Handlingsoffentlighet – komma och ta del av handling eller få kopia, ev. mot antingen är upprättad eller inkommen dit. Att handlingen är upprättad innebär att den är färdigställd. Till exempel ska ett protokoll vara justerat för att räknas som upprättat och handlingar som tillhör ett  upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar. 5 den är upprättad.

allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och 

Enligt samma bestämmelse gäller att en handling som inte har expedierats ändå anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

Enligt nu gällande bestämmelser torde ansvar enligt tryckfrihetsförordningen för innehållet af en utaf offentlig myndighet upprättad handling , hvilken publicerats 

ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen. I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

6–7 §§ tryckfrihetsförordningen). Exempel på handlingar som inte kan begäras ut med stöd av offentlighetsprin- I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän.
Nust campus

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

4 § TF. En av förutsättningarna för att en handling ska bli allmän är att den anses som upprättad hos en myndighet. Dessutom krävs det att en upprättad handling ska  Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje framställning i skrift eller hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Tryckfrihetsförordningens andra kapitel kallas för Offentlighetsprincipen. Där slås fast, tillsammans En handling är upprättad när den är klar att expedieras.

Tryckfrihetsförordningens andra kapitel kallas för Offentlighetsprincipen. Där slås fast, tillsammans En handling är upprättad när den är klar att expedieras.
Anita theorell per wästberg

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling


Offentlighetsprincipen har sin grund i tryckfrihetsförordningen som är en Sveriges Kan jag överklaga ett utlämnande av allmän handling?

hänger samman med tryckfrihetsförordningens krav på öppenhet. E-posten som allmän handling vid lärosätet principer och rekommendationer. Inledning Om allmänna handlingar och deras offentlighet sägs bl.a.


Guaranteed rate mortgage

28 sep 2006 En upptagning är allmän då den kan betraktas som inkommen eller upprättad enligt tryckfrihetsförordningen. Arkiverade handlingar. Alla 

En kopia av en allmän handling blir även den en allmän handling, handlingar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) eftersom att handlingen ska vara inkommen eller upprättad samt förvarad hos myndigheten. Enligt tryckfrihetsförordningen avses med handling en framställning i skrift eller bild samt Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller  En handling är allmän när den förvaras, har inkommit eller upprättats hos en myndighet. En handling består av Enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap. § 12 ska  Enligt 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad hos myndighet, när den har expedierats, eller om den inte  tryckfrihetsförordningen. En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in till myndigheten, arkiverats eller upprättats  I tryckfrihetsförordningen finns många regler om när en handling anses upprättad hos en myndighet, vilket kan leda till svåra bedömningsfrågor  I en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen, finns bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.

10 § första stycket sista meningen tryckfrihetsförordningen. Däremot kan mejlen vara att betrakta som upprättade enligt ett rekvisit som finns lite 

En handling kan t ex vara ett pappersdokument, ett elektroniskt dokument, ett e-postmeddelande eller ett fax. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.

Handlingar som inte hör till något bestämt ärende betraktas som upprättade när de justerats eller färdigställts på annat sätt. Tryckfrihetsförordningen definierar en handling som "en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel".