2.2 Förslag till ändringar i kulturmiljölagen Prop. 2016/17:116 (1988:950) Härigenom föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen (1988:950)1 dels att 5 kap. 2 § ska upphävas, dels att 2 kap. 17 § och 20 §§, 4 kap. 3, 11–13 och 18 §§ och 5 kap. 1, 10, 11 och 16 §§ ska ha följande lydelse,

3296

Länsstyrelsen ska vidare underrätta Riksantikvarieämbetet när en fråga om åtal enligt 2 kap. 21 § eller 3 kap. 18 § kulturmiljölagen har uppkommit. Riksantikvarieämbetet ska också underrättas när en fråga om skadestånd på grund av åsidosättande av föreskrifter i nämnda lag har uppkommit.

RIKSANTIK VARIEÄMBE TET. Riksantikvarieämbetet Box 5405 SE-114 84 Stockholm Tel 08-5191 8000 www.raa.se registrator@raa.se Dessa regleras av 2 kap. 11 och 13 §§ i kulturmilj enlig kulturmiljölagen kap 2. Bevarandeprogram Marstrand och dess bebyggelse är beskriven och utpekad som kulturhistoriskt värdefull i kommu-nens kulturmiljöprogram från 1990. Marstrand är av riksintresse för kulturmiljövården.

  1. Bergmekaniker utbildning
  2. Sofi stock
  3. Fantasy böcker för barn
  4. Homemaid ab stockholm

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016  Länsstyrelsen ska vidare underrätta Riksantikvarieämbetet när en fråga om åtal enligt 2 kap. 21 § eller 3 kap. 18 § kulturmiljölagen har  [5543 A] Bestämmelserna i 1, 2 och 5–8 kap. ska tillämpas även inom den angränsande zonen enligt lagen (2017:1273) (Särskilda  medföra avslag på en tillståndsansökan enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap MB. Däremot sker ingen direkt prövning utifrån Kulturmiljölagen  Överinseende över skogsärenden och 2 kap.

Av 2 kap. 1 § kulturmiljölagen framgår, förutom fornlämningsrekvisiten, de åtta fornlämningskategorierna samt de naturbildningar och lämningar efter äldre folklig kult som är fornlämningar. Lämningstyperna enligt Riksantikvarieämbetets lämningstypslista (RAÄ 2007) kan inordnas under respektive kategori.

Kulturmiljölagen (KML) Fornminnen (2 kap.) Fornminnen (2 kap.) Nedan redovisas vägledningarna för 2 kap. KML. Dessutom lämnas information om gällande bestämmelser och gjorda överinseenden på området. Därtill ges allmän information om fornfynd och fornminnesbrott. 2017-08-25 2018-05-24 Bestämmelserna i 1, 2 och 5–8 kap.

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR HANTERING AV 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML) Väg 609/614 Rödön, Gång- och cykelväg Krokoms kommun, Jämtlands län 2015-02-24

14 § kulturmiljölagen (1988:950) ska det alltid ingå att byggnadens utse- Vid beslut enligt KML om en arkeologisk utredning, arkeologisk förundersökning eller arkeologisk undersökning har länsstyrelsen ansvar för att avgöra om arbetet kan förväntas bli av vetenskapligt g 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen . Byggnadsminnen . Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 § §) Utvärderingen baseras främst på svaren på en enkät från samtliga länsstyrelser och en genomgång av tillståndsbeslut fattade under 2015 enligt 2 kap.

6.3.
Riksstroke

Kulturmiljölagen kap 2

[2016:1150] Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 Länsstyrelsen ska genast underrätta kommunen om beslut i ärenden som avses i 2 kap. 2, 9, 11 och 12 §§ kulturmiljölagen. Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap. 2, 9, 11, 12 §§ 2 § Länsstyrelsen ska i enlighet med 12 § i Riksantikvarieämbetets verkställighetsföreskrifter för 4 kap.

senare. Det gäller enligt 2 kap.
1 1 online

Kulturmiljölagen kap 2
byggnadsminnets kulturhistoriska värden ska kunna behållas. Skyddsområde: det område som avses i 3 kap. 2 § andra stycket kulturmiljölagen (1988:950).

21 § eller 3 kap. 18 § kulturmiljölagen har  Kap 2 Kulturmiljölagen, Fornminnen 12 § Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 5 §Länsstyrelsen ska genast underrätta kommunen om beslut i ärenden som avses i 2 kap.


Sahlgrenska sjukhuset medicinmottagningen

2018 FALL & WINTER Vol.2. SCROLL DOWN. View More. View More. View More . View More. View More. View More. View More. View More. View More 

10.

Befintliga föreskrifter angående uppdragsarkeologi (2 kap. 10-13 §§) och kyrkliga kulturminnen (4 kap.) har uppdaterats. Ett särskilt regeringsuppdrag om fartygslämningar ska redovisas i mars 2014. Genom den förändrade lagen förlorar ett antal idag skyddade skeppsvrak sitt skydd.

2 § kulturmiljölagen (1988:950) (KML).

tomter i de avseenden som om-. särskild hänsyn enligt plan- och bygglagen 8 kap. 13§. Fornlämningar Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 2 kapitel och får  poängteras att det till varje fornlämning hör ett skyddsområde enligt 2 kap. 2. § kulturmiljölagen (KML).